Coronaviruset och covid-19:
För att förhindra smittspridning råder skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som vi alla behöver följa. Läs mer om coronaviruset och covid-19

Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Knivsta kommun och Agenda 2030

Alla medlemsländer i FN har förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål. Politikerna i Knivsta har ambitionen att Knivsta
kommun ska tillhöra de kommuner som tar stort ansvar för genomförandet.

Om Agenda 2030

Alla medlemsländer i FN har förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller
17 mål och 169 delmål.

De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger,
förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt
för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och
dess naturresurser.

Agenda 2030 är universell, vilket innebär att den riktar sig till alla världens länder och att alla länder bär ett ansvar för dess genomförande. Målen är integrerade och odelbara.

Det betyder att inget mål kan nås på bekostnad av ett annat – och framgång krävs inom alla områden för att målen ska kunna uppnås. Ingen ska lämnas utanför. '

Agendan måste genomföras med särskild hänsyn till de människor och samhällen som har sämst förutsättningar.

(Källa: Agenda 2030-delegationen)

Sveriges handlingsplan

Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Flera olika samhällsaktörer, näringslivet och civilsamhället förväntas bidra till att de globala
målen kan nås.

Sverige ska vara ledande i genomförandet av agendan. Genomförandet innebär
en successiv omställning av Sverige som modern och hållbar välfärdsstat, både på
hemmaplan och som del av det globala systemet. I handlingsplanen för 2018–
2020 beskriver regeringen ett antal centrala åtgärder för hållbar utveckling som
förväntas att ge resultat och effekter under kommande år.

Så arbetar Knivsta kommun med de globala målen

De statliga myndigheterna har en viktig roll i arbetet med att genomföra Agenda 2030. Det är de statliga myndigheterna som, tillsammans med kommuner och regioner, kommer att stå för den offentliga förvaltningens konkreta genomförande av agendan.

Sverige har som mål att vara ledande i genomförandet av agendan. Politikerna i Knivsta har ambitionen att Knivsta kommun ska tillhöra de kommuner som tar stort ansvar för genomförandet.

Kommunstyrelsen har under 2019 fattat beslut om att Agenda 2030 ska vara grunden i kommunens styr- och ledningssystem och att kommunens hållbarhetsarbete ska samlas och organiseras under Agenda 2030.

Att involvera näringsliv och civilsamhälle i arbetet med agendan är även det beslutat av kommunstyrelsen. En utbildning i Agenda 2030 för alla anställda och politiker planeras att hållas under 2020 så att kommunen under 2021 ska kunna implementera den ännu tydligare i sina verksamheter.

Knivstas styrsystem Stratsys kommer att vara en god hjälp för förvaltningen i att
följa upp detta arbete och alla nämnder kommer genom sina verksamhetsplaner
att styra och utvärdera arbetet med Agenda 2030

Knivsta kommer att erbjudas plats i Glokala Sverige 2021.

Viktigt lokalt arbete

  • Medborgardialog
  • Biologisk mångfald
  • Hållbar stadsplanering
  • Skydd av viktiga grönområden nära samhället
  • Hållbarhetsprojekt i förskolan – Insektshotellet
  • Heltid som norm
  • Ungas välmående och hälsa via CIK
  • Upphandlingsarbete
Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 20 augusti 2020